Privacy

 

PRIVACY VERKLARING Stichting Hondenschool Akela

Laatst aangepast 25-05-2018

 

Stichting hondenschool Akela, gevestigd aan Marktstraat 63, 5731HT Mierlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Stichting Hondenschool Akela

Marktstraat 63

5731 HT  Mierlo

T 06-81155228

E info@hondenschool-akela.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Hondenschool Akela verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Persoonsgegevens  (Voor- en achternaam)

Contactgegevens  (Telefoonnummer, e-mailadres)

Adresgegevens

Bankgegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hondenschool-akela.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Hondenschool Akela verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Het leveren van onze diensten en producten
  • Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Stichting Hondenschool Akela verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Hondenschool Akela neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting hondenschool Akela) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Hondenschool Akela bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens voor de duur van 2 jaar
  • Factuurgegevens voor de duur van 7 jaar in verband met de eisen van de Belastingdienst

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Hondenschool Akela verstrekt niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies of vergelijkbare technieken

Stichting Hondenschool Akela gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Hondenschool Akela en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hondenschool-akela.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan je paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Stichting Hondenschool Akela wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Reageren is niet mogelijk