Algemene voorwaarden

 

Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden cursussen

 1. Aanmelding voor cursussen is alleen schriftelijk mogelijk door het betreffende inschrijfformulier in te vullen en in te sturen. Met insturen van het inschrijfformulier verbindt u zich tot betaling van het cursusgeld.
 2. Plaatsing in een bepaalde cursus is definitief als u van ons een bevestiging van uw inschrijving heeft ontvangen. Cursisten worden ingeschreven in volgorde van ontvangst inschrijfformulier. Als het maximaal aantal cursisten van de betreffende cursus inmiddels is bereikt, wordt u automatisch doorgeschoven naar de eerstvolgende cursus. In dat geval wordt telefonisch dan wel schriftelijk contact met u opgenomen.
 3. Het verschuldigde cursusgeld moet zijn bijgeschreven op IBAN nr. NL62 RABO 0126 3697 63n.v. Stichting Hondenschool Akela te Bakel of contant betaald zijn vóór aanvang van de eerste les.
 4. In verband met de veiligheid en verantwoordelijkheid moeten cursisten die trainen met de hond bij aanvang van de cursus een leeftijd hebben van minimaal 16 jaar. Minderjarige cursisten dienen de betreffende formulieren te laten ondertekenen door de ouders c.q. de wettelijke vertegenwoordigers.

 

Annulering

 1. Annulering door de cursist kan alleen schriftelijk plaatsvinden, waarbij datum poststempel of datum email als annuleringsdatum geldt.
 2. Annuleren is mogelijk tot 5 dagen vóór aanvang van de eerste praktijkles (voor de puppytraining geldt een termijn van 48 uur). Bij tijdige annulering zullen betaalde cursusgelden onder aftrek van € 15 administratie­kosten worden gerestitueerd.
 3. Indien de cursist binnen 5 dagen (of binnen 48 uur in geval van de puppytraining) vóór aanvang van de cursus annuleert, kunnen de betaalde cursusgelden niet worden gerestitueerd.
 4. Indien bijzondere omstandigheden annulering rechtvaardigen kan er van verplichting tot betaling worden afgezien dan wel restitutie plaatsvinden. Dit slechts na schriftelijke bevestiging van Stichting Hondenschool Akela. Bij ziekte of overlijden van de cursist of hond zullen de cursusgelden naar rato gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten.
 5. Het niet volgen van de cursus of een deel daarvan geeft geen recht op restitutie van cursusgelden.
 6. Indien door ziekte van de instructrice(s) of overmacht lessen uitvallen, zullen deze in overleg ingehaald worden, zulks voor kosten van Akela.
 7. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door Akela wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van gemaakte kosten aan de cursist gerestitueerd.
 8. Akela behoudt het recht om trainingsdata en trainingslocatie te wijzigen als omstandigheden daartoe aanleiding geven. De cursist heeft het recht om in deze gevallen zijn inschrijving schriftelijk, binnen 14 dagen na bekendmaking van de wijziging, te annuleren, waarbij betaalde cursusgelden naar rato zullen worden gerestitueerd.

 

Algemeen

 1. Akela is niet aansprakelijk voor welke schade en/of letsel, opgelopen vóór, tijdens of na afloop van de lessen. De trainingen en ook eventuele “buitenschoolse“ activiteiten geschieden geheel voor risico van de cursist. De cursist blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de eigen hond.
 2. De cursist dient zelf een goede W.A. verzekering af te sluiten waarin ook de eigen hond(en) is/zijn opgenomen.
 3. De cursussen van Akela worden gegeven door gediplomeerde instructeurs.
 4. Voor aanvang van de eerste cursusdag moet de cursist een geldig en actueel inentingsbewijs van de te trainen hond overleggen. Een niet volledig ingeënte hond wordt niet toegelaten tot de training.
 5. Indien hiertoe aanleiding bestaat, kan Akela ertoe besluiten een baas-hond-combinatie in een andere groep te plaatsen.
 6. Akela heeft het recht personen en/of honden de toegang tot de hondenschool te ontzeggen.

Reageren is niet mogelijk